Договір публічної оферти з надання

інформаційно-консультаційних послуг

Терміни

Договір — публічний договір з використання послуг Сайту

Сайт — вебсайт з доменним ім’ям вебсайт https://edutainment.shche.team/

Продавець — ФОП Боговик Олена Олександрівна або залучені треті особи

Покупець — фізична особа, відвідувач сайту, яка здійснила або планує здійснити оплату Послуги
Послуги
— інформаційно-консультаційні послуги – онлайн лекції та онлайн курси

Положення даного Договору, що викладені нижче, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів(Замовників). У відповідності до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України,online-оплату на web-сайті https://shche.team/courses та оплата є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта та її умови однакові для всіх суб’єктів господарювання або фізичних осіб.

Фізична особа-підприємець Боговик Олена Олександрівна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців номер запису: № 2 065 000 0000 059536 від 02.08.19,реєстраційний номер облікової картки платника податків 3255516008, що є платником єдиного податку (3 група) за ставкою 5%, (далі – «Виконавець») з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або суб’єкту господарювання – юридичній особі, або фізичній особі – підприємцю (далі – «Замовник»), в подальшому разом –«Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Виконавець зобов’язується надати, а Замовник придбати Послуги

1.2. Оплата та коритсування Послугами здійснюється Замовником строго у відповідності до умов цього Договору

1.3. Виконавець заявляє, що у нього є всі права, необхідні для укладання даного Договору.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ, ЇХ ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1.Надання послуг починається після online-оплати Замовником Послуг наweb-сайті Виконавця https://shche.team/courses шляхом акцепту (прийняття)умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який здійснивonline-оплату на сайті та оплатив замовлені Послуги за цим Договором вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.2.1. На Сайті пропонуються до продажу послуги, в тому числі, але не виключно, онлайн-лекйії та онлайн курси. У разі відсутності послуги, Продавець має право виключити таку Послуги із замовлення та повідомити про це Покупця через електронну адресу або за телефоном, зазначеними Покупцем.

2.2. На Сайті зазначається основна інформація про послуги. Інформація (опис)щодо Послуги може містити друкарські помилки, Продавець може надати додаткову наявну інформацію про послуги за запитом Покупця.

2.3. Продавець може в односторонньому порядку змінити ціну Послуги, зазначену на сайті. Право не поширюється на замовлену та вже оплачену, згідно з умовами Договору, Послугу.

3. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ

3.1. Покупець може оформити запит на придбання Послуги, яка є в наявності та представлена на Сайті. Продавець може встановити мінімальну суму замовлення Послуги та зазначити її при здійсненні замовлення Покупцем.

3.2. Оформлення замовлення в електронному вигляді здійснюється через відповідний розділ на Сайті. Покупець, отримавши інформацію про послугу на Сайті на свій розсуд вибирає Послугу, самостійно перевіряє правильність вибору Послуги, заповнює інформацію про себе та спосіб оплати, і оформляє замовлення.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГИ

4.1. Після формування замовлення Покупець отримує інформацію про номерзамовлення, номер оплати, платіжний сервіс та суму платежу.

4.2. Для оплати за допомогою платіжного сервісу WayForPay, Покупець натискає кнопку “Оплатити”. Покупець перенаправляється на платіжний сервісWayForPay, де Покупець має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard, а також GPay, ApplePay та MONO.В цьому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу, банку (в тому числі банку емітента картки Покупця) та інших учасників платежів. Продавець не здійснює обробку операцій по банківським карткам. У разі помилок або відмов в оплаті Покупець має звернутися до банку емітенту картки або до представника платіжною системи, через яку здійснювалась оплата.

4.3. Покупець самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем. Будь-яка оплата, здійснена від імені Покупця з використанням персональних даних та платіжних засобів Покупця, вважається здійсненою самим Покупцем.

4.4. Ціна Послуги зазначена в гривнях.

4.5. Ціна Послуги не охоплює комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Покупець самостійно і своїм коштом сплачує такі збори. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система.

4.6. У разі зміни ціни на Послуги Продавець зв’язується з Покупцем через зазначені ним контакти для підтвердження замовлення або його анулювання. Уразі неможливості зв’язатися з Покупцем замовлення може вважатися анульованим.

4.7. Замовлення може бути анульовано Покупцем: (1) до моменту оплати і фактичної передачі Послуги; (2) в разі неотримання Послуги Покупцем та відсутності оплати Послуги в узгоджений термін.

4.8. Продавець має право надавати знижки на Послуги. Умови знижок окремо зазначаються Продавцем та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

5. ГАРАНТІЇ ТА ПОВЕРЕНННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

5.1. Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку, Покупець має право відмовитись від Послуг та запросити повернення коштів. Покупець має право відмовитись від оплачених послуг, повідомивши Продавця про це у встановлений термін.

5.2 Від дати отримання Продавцем запиту на повернення залежить можливість повернення коштів та сума утримань, пов’язаних із поверненням. Покупець розуміє та погоджується з тим, що, якщо Покупець вже почав користуватися Послугами протягом терміну відмови, Продавець утримає із суми платежу вартість фактично наданих послуг на момент отримання запиту на повернення.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ВІДМОВИ ТА ДОДАТКОВІ НАРАНТІЇ ПОВЕРНЕННЯ

6.1 Ми залишаємо за собою право встановлювати інші правила відмови для окремих послуг (програм навчання, продуктів, живих заходів тощо) або надавати вам додаткові гарантії безумовного повернення, публікуючи ДОДАТКОВІ УМОВИ відмови від послуг на сторінці продажу продукту.

7. ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1 Не пізніше двох (2) тижнів з дати оплати Послуг (здійснення першогоплатежу) Ви маєте право запросити перенесення термінів надання Послуг наінші календарні дати та взяти участь у наступному заході (на умоваханалогічного пакету послуг, еквівалентного придбаному за вартістю). У такомувипадку повернення коштів не здійснюється, а ми повідомимо вам нові можливікалендарні дати заходів. Перенесення термінів надання Послуг можливе небільше одного разу.

7.2 Для дотримання встановленого терміну вам достатньо повідомити нас упорядку, встановленому для оформлення запиту на повернення. Ми зберігаємоза собою право встановлювати інші правила перенесення термінів наданняпослуг для окремих продуктів, публікуючи ДОДАТКОВІ УМОВИ перенесення насторінці продукту.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Продавець збирає та обробляє персональну інформацію, яку Покупецьнадає самостійно під час реєстрації або оформлення замовлення відповідно доЗакону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»та Договору.

8.2. Персональні дані збираються та обробляються з метою надання Покупцямдоступу до Сайту та обробки Замовлень Покупців, інформування (у тому числірекламними матеріалами), а також інших дій, пов’язаних з такими цілями.

8.3. Політика конфіденційності та персональних даних за Договоромзастосовується винятково до Сайту. При переході Покупця на сайти третіх осіб(в тому числі сторонніх сервісів) Покупець керується політикоюконфіденційності відповідного сервісу.

8.4. Покупець вказує прізвище та ім’я, електронну пошту, номер телефону.Решта інформації надається Покупцем за його вибором в коментарі доЗамовлення. Покупець самостійно перевіряє правдивість наданої інформації.

8.5. Продавець має право на відправлення рекламних повідомлень, просуванняПослуги, інформаційних матеріалів щодо Послуги Продавця, заходів та акцій.

8.6. Продавець має право на передачу персональних даних Покупців третімособам, якщо така передача вимагається для виконання Продавцем своїхобов’язків за Договором та захисту прав та свобод Продавця або третіх осіб,якщо Покупець порушує умови Договору.

8.7. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншоїінформації за допомогою повідомлення на електронну пошту, вказану дляконтакту на Сайті. Покупець має право запросити інформацію про те, чиобробляються його дані Продавцем. Продавець надає таку відповідь протягом30 календарних днів.

9. ДАНІ ПРОДАВЦЯФізична особа-підприємець Боговик Олена Олександрівна, яка діє на підставіВиписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичнихосіб-підприємців номер запису: № 2 065 000 0000 059536 від 02.08.19,реєстраційний номер облікової картки платника податків 3255516008, що єплатником єдиного податку (3 група) за ставкою 5%